บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                                                                                            

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการรอง ผอ. กลุ่มวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวสุฐิตา โอภาษี

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 นางสาวนภาลัย มากโหน

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวพจน์ชนันท์ รอดเพชร

นักจัดการงานทั่วไป