บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                                                                                            

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ

อาจารย์

นางสาวสุฐิตา โอภาษี

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์

 นางสาวนภาลัย มากโหน

อาจารย์

นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

อาจารย์