การจัดการองค์ความรู้

แนวปฏิบัติในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

โพสต์21 มิ.ย. 2564

แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ทีมนักวิจัยจำเป็นต้องศึกษาประกาศ ข้อกำหนดช่วงวันที่กำหนดส่ง ข้อเสนอ รูปแบบการเขียนและแบบฟอร์มการเสนอขอทุนวิจัย ตลอดทั้งวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการวิจัยของคนอื่นที่ได้รับทุนไปแล้ว กับโครงการวิจัยที่ทีมนักวิจัยจะเสนอขอว่า ซ้ำกันหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาการ/สังคมวงกว้างหรือสร้างความรู้ใหม่ที่ผู้ให้ทุนต้องการหรือไม่ ตลอดจนระบุตัวเงินทำวิจัยที่มีความคุ้มค่า เหมาะสม นอกจากนี้เมื่อทีมนักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยแล้ว ต้องดำเนินการตามสัญญารับทุนและ TOR ให้เสร็จและบรรลุเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อสร้างและสั่งสมความเชื่อถือได้ในการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแก่ผู้ให้ทุน


แบบฟอร์มดาวน์โหลด ที่นี่


แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โพสต์19 พ.ค. 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์


คลิกที่นี่

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ปี2561

โพสต์6 ก.ย. 2562

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ปี2561

1. การร่างหนังสือราชการของวิทยาลัย


2. การผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัย


3. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัย