ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชม

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวพัชรี  ประทุมแย้ม

      รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย       และบริการวิชาการ

นางสาวสุฐิตา  โอภาษี

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม