ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน เพื่อสร้างอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก