โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
                                                                                            
 
 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 
นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                
นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
แพทย์แผนไทยชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

 

นางสาวนภาลัย มากโหน
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวสุฐิตา โอภาษี
ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
 
 
นายธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์
 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
 นางสาวนวพร พิมรัตน์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ